O nas

Kilkunastoletnie doświadczenie, poparte ciągłym rozwojem i doskonaleniem, przy wydatnym wsparciu funduszy unijnych, pozwoliło na oddanie do Państwa dyspozycji jednego z najnowocześniejszych laboratoriów w kraju i Europie. Część stosowanych technologii jest używana po raz pierwszy w Polsce i niesie za sobą potężny potencjał diagnostyczny. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to spełnić obecne oraz przyszłe wymagania stawiane medycznej diagnostyce laboratoryjnej.


Systemy jakości

Jako firma kładziemy duży nacisk na jakość oferowanych przez nas usług i dlatego już w 2009 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, który został zweryfikowany i oceniony przez niezależną jednostkę certyfikującą. System obejmujący swym zakresem wymagania norm:

ISO 9001 - norma dotycząca zarządzania jakością,
ISO 14001 – norma dotycząca ochrony środowiska,
ISO/IEC 27001 – norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji

jest certyfikowany przez firmę Lloyd’s Register LRQA.

System informatyczny

Nasze laboratoria działają w oparciu o autorski Laboratoryjny System Informatyczny (LIS), który został wyróżniony i nagrodzony brązowym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2010 w Brukseli.

Oprogramowanie jest systematycznie rozwijane i dostosowywane do pojawiających się potrzeb, nad czym pracują nasi programiści. System łączy wiedzę i doświadczenie nie tylko programistów ale również diagnostów, lekarzy i naszych klientów. Potrzeby naszych klientów inicjują rozwój i zmiany funkcjonalności aplikacji. System pozwala generować szeroki wachlarz rozwiązań umożliwiających nadzorowanie procesu diagnostycznego na każdym jego etapie od momentu rejestracji do wydania i archiwizacji wyniku.
Nasze długoletnie doświadczenie pozwala nam tworzyć nowe rozwiązania, które usprawniają funkcjonowanie laboratorium w zakresie obsługi naszych pacjentów.

NASZE NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA OBEJMUJĄ:

INTEGRACJE

Wieloletni rozwój naszego oprogramowania doprowadził do tego, że jesteśmy w stanie zintegrować nasz system ze wszystkimi aplikacjami użytkowanymi przez naszych klientów instytucjonalnych, co w znacznym stopniu zmienia sposób i jakość wymiany danych.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Laboratoryjny System Informatyczny, który jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jest w pełni zgodny z wymaganiami Normy ISO/IEC 27001.2013 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji, co jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez firmę LLOYD’S REGISTER LRQA. Spełnia również wymagania prawne w tym zakresie, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych wrażliwych tj. dane osobowe, czy informacja o stanie zdrowia.

ZASTOSOWANIA KOMERCYJNE

System jest również produktem komercyjnym, który wdrażamy i konfigurujemy według potrzeb klienta. Oferujemy jednocześnie pełne wsparcie merytoryczne, nie tylko informatyczne, ale również diagnostyczne, co pozwala naszym klientom na funkcjonalne zaimplementowanie naszego produktu.

Projekty unijne

Laboratoria Medyczne OptiMed Spółka Jawna zrealizowały projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość;
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii;

Beneficjent: Laboratoria Medyczne OptiMed, Wroński Spółka Jawna

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostycznych w mikrobiologii klinicznej

Wielkość dofinansowania: 977.673,19 PLN
Całkowita wartość projektu: 2.301.852,76 PLN
Okres realizacji projektu: 02.09.2013 – 30.09.2014

Przedmiotem projektu było wsparcie inwestycyjne średniego przedsiębiorstwa- Laboratoria Medyczne OptiMed Spółka Jawna. Zakup i instalacja nowoczesnych środków trwałych umożliwiły firmie wdrożenie nowych technologii diagnostycznych w mikrobiologii klinicznej, a poprzez to skrócenie czasu badania oraz niespotykaną dotychczas standaryzację badań. Automatyzacja procesu umożliwiła lepsze wykorzystanie personelu fachowego laboratorium, a nowe technologie wpłynęły również na ograniczenie ilości powstających odpadów. Projekt wprowadził zasadnicze zmiany w procesie świadczenia usług z zakresu mikrobiologii, dzięki wdrożeniu innowacyjnych na skale krajową technologii. Wydatki przewidziane w projekcie dotyczyły zakupu i instalacji automatycznej linii, opartej o innowacyjne technologie diagnostyczne w mikrobiologii klinicznej, w której skład weszły nowoczesne urządzenia i aparaty. Wartość zakupionych środków trwałych służących wdrożeniu projektu wyniosły łącznie 2.301.852,76 zł.